POLITIKA PRIVATNOSTI

Datum poslednjeg ažuriranja: 11.03.2022. godine

TWO RIVERS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD, sa sedištem na adresi: Topolska 22, 11000 Beograd, matični broj: 20186879, PIB: 104573671 (u daljem tekstu: „Rukovalac“) ovim obaveštava posetioce internet stranice www.tworivers.rs, čiji se podaci obrađuju (u daljem tekstu: „Posetioci“), u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 87/2018, u daljem tekstu: „Zakon“), o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti a koja se odvija u skladu sa važećom regulativom.

Rukovalac zadržava sva autorska prava na korišćenje fotografija, tekstova i ostalih objavljenih materijala, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Srbiji. Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smeju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno činiti dostupnim niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez naše saglasnosti. Nepridržavanje prethodnih uslova povlači za sobom odgovornost i obavezu naknade materijalne štete Rukovaocu usled povreda pozitivnog prava.

 

1.  Uvodne odredbe

1.1  Ovom Politikom privatnosti uređuje se prikupljanje i obrada podataka u okviru internet stranice Rukovaoca: www.tworivers.rs.

1.2  Definicije i izrazi iz ove Politike privatnosti korespondiraju definicijama i izrazima sadržanim u Zakonu. Rukovalac je posvećen poštovanju zakonodavstva Republike Srbije koje reguliše zaštitu podataka o ličnosti, kao i poštovanju zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, a pre svega prava na privatnost lica čije podatke o ličnosti Društvo obrađuje.

1.3  Klik na dugme “Prihvati kolačiće”, ili drugačije označenog dugmeta sa suštinski istom funkcijom, u pop-up prozoru koji se novim korisnicima internet stranice www.tworivers.rs prikazuje prilikom prve posete internet stranici, smatraće se aktivnom, voljno učinjenom radnjom u cilju uspostavljanja zakonitog pravnog osnova za prikupljanje i obradu podataka na način i u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti, bez ikakvih rezervi. Rukovalac će biti u mogućnosti da dokaže, putem elektronskog zapisa (log), ili na drugi način, da je lice na koje se podaci odnose učinilo pomenutu aktivnu, voljnu radnju kojom je potvrdilo da je upoznato i da se slaže sa ovom Politikom privatnosti. Navedeni elektronski zapis (log) smatraće se pravno valjanim i dovoljnim dokazom o datoj saglasnosti, u smislu člana 15 stav 1 Zakona.

1.4  Ova Politika privatnosti može biti izmenjena u bilo koje vreme, s tim da će se učinjena promena prikazati na naslovnoj internet stranici www.tworivers.rs. U tom slučaju, od lica na koja se podaci odnose zatražiće se da daju novu saglasnost za obradu ličnih podataka, shodno učinjenim izmenama ove Politike privatnosti.

1.5  Pravila koja regulišu prikupljanje ličnih podataka putem Kolačića (Cookies), biće navedena u okviru posebne Politike kolačića. Sva pravila koja se odnose na davanje saglasnost na Politiku privatnosti u okviru predviđenog pop-up prozora, kao i čuvanje dokazne forme – elektronskog zapisa (log-a), ali i način izmene i obaveštavanja lica na koja se podaci odnose o učinjenim izmenama, u potpunosti će se primenjivati i na upotrebljene Kolačiće.

1.6  Za sva dodatna pitanja koja se odnose na pravila i odredbe ove Politike privatnosti, možete se obratiti slanjem upita na adresu: dpo@ifgrupa.com

 

2.  Podaci koje Rukovalac obrađuje

2.1  Rukovalac može prikupljati različite kategorije podataka o ličnosti, koje se koriste u različite svrhe i sa različitim pravnim osnovom. Uobičajeno, radi se o setu podataka koji omogućava identifikaciju lica čiji se podaci obrađuju, stupanje u komunikaciju sa licem čiji se podaci obrađuju ili koji su neophodni za pružanje konkretne usluge na zahtev tog lica, odnosno za ispunjenje zakonom propisanih obaveza Rukovaoca, u šta spadaju:
a) Ime, prezime i e-mail adresa koje posetilac stranice ostavi u okviru rubrike “Kontakt” radi ostvarivanja poslovnog kontakta sa Rukovaocem;
b) Podaci prikupljeni putem kolačića koje je korisnik omogućio, odnosno sa čijom upotrebom se saglasio, a koji su opisani u zasebnoj Politici kolačića.

2.2  Lični podaci prikupljaju se samo u meri u kojoj su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe.

2.3  Na internet stranici Rukovaoca postoje linkovi ka stranicama Rukovaoca na društvenim mrežama (Facebok, Instagram, Linkedin). Na sve podatke koje prilikom Vaše posete prikupljaju navedene platforme, kao i na sve podatke koje svojevoljno ostavite na navedenim društvenim mrežama, primenjuju se, pored ove Politike privatnosti, i pravila koja su propisale navedene platforme (Terms of Service/Terms of Use, Privacy Policy, Cookie Policy). Rukovalac se ne može se smatrati odgovornim za bilo koji vid nezakonite upotrebe ličnih podataka, učinjen od strane kompanija u čijem su vlasništvu, odnosno pod čijom se kontrolom nalaze društvene mreže. Politike privatnosti navedenih platformi možete pronaći na sledećim linkovima. Politike privatnosti navedenih platformi možete pronaći na sledećim linkovima:

a) https://www.facebook.com/policy.php
b) https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0
c) https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

3.  Pravni osnov obrade podataka

3.1  Pravni osnov obrade ličnih podataka predstavlja slobodna i informisana saglasnost lica na koja se podaci odnose, odnosno njihov pristanak za svrhe određene u ovoj Politici privatnosti, u skladu sa članom 12 stav 1 Zakona.

 

4.  Svrha obrade podataka

4.1 Rukovalac koristi podatke u različite svrhe koje su uvek neposredno vezane za pravni osnov obrade. Rukovalac nudi različite vrste usluga pravnim licima, preduzetnicima, fizičkim licima te radi uspostavljanja poslovnog odnosa, prikuplja i obrađuje određene podatke o ličnosti. Ovo se posebno odnosi na podatke dostavljene putem stranice www.tworivers.rs od strane posetioca stranice radi ostvarivanja poslovnog kontakta sa Rukovaocem i radi primanja neobavezujuće ponude za pružanje usluga. Obrada se može vršiti radi kontaktiranja u cilju pregovora za zaključenje ugovora i izvršavanja drugih eventualnih obaveza iz ugovornog odnosa. Ukoliko kasnije dođe do poslovne saradnje, Rukovalac će poslovnom partneru dostaviti posebno obaveštenje o obradi podataka o ličnosti koje se tiče odnosnog ugovornog odnosa. Za sve dodatne svrhe obrade za kojima se ukaže potreba, lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim neophodnim informacijama, pre započinjanja takvih radnji obrade, a sama obrada biće bazirana na odgovarajućem pravnom osnovu, u skladu sa zakonom. Svrha obrade u pogledu kolačića definisana je u okviru posebne Politike kolačića.

 

5.  Otkrivanje i prenos Podataka o ličnosti

5.1  Podaci mogu biti otkriveni drugim poslovnim partnerima, ukoliko je to neophodno, povezanim licima Rukovaoca na teritoriji Republike Srbije, zaposlenima kod Rukovaoca, društvima koja vrši poslove obezbeđenja prostora, imovine i lica, pružaocima pravnih usluga, IT serviserima, državnim organima (Državna revizorska institucija), licima koja su u ugovornom odnosu sa Rukovaocem (Obrađivači podataka) i kojima se poveravaju određene radnje obrade podataka, u skladu sa zakonom propisanim uslovima koji se odnose na bezbednost informacija, obavezu čuvanja tajnosti i ugovornog uređenja prava i obaveza). Sva lica obavezna su da u pogledu ličnih podataka postupaju u skladu sa svim odredbama Zakona u pogledu sigurnosti obrade ličnih podataka;

 

6.  Prava lica čiji se podaci obrađuju u vezi sa obradom Podataka o ličnosti

6.1  Lice čiji se podaci obrađuju od strane Rukovaoca mogu zahtevati sledeće: 1) pristup Podacima o ličnosti, 2) ispravku Podataka o ličnosti i 3) brisanje Podataka o ličnosti. Pored toga, mogu se ostvariti i sledeća prava: 1) pravo na ograničenje obrade Podataka o ličnosti, 2) pravo na prenosivost Podataka o ličnosti i 3) pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Radi ostvarenja prava, zahtev se podnosi na email adresu: dpo@ifgrupa.com.

6.2  Pojedina prava (npr. pravo na brisanje), u određenim situacijama mogu biti podvrgnuta zakonom propisanim ograničenjima, a korišćenjem istih mogu biti izazvane različite pravne posledice, u skladu sa zakonom (npr. nemogućnost daljeg pružanja određenih usluga, obaveza naknade nastale štete, itd.).

 

7.  Zaštita podataka o ličnosti

7.1  Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere.

7.2  Saglasno navedenom, politika Rukovaoca jeste da se u okviru tehničkih mera Društva izrada, čuvanje, obrada i pristup podacima, dokumentima i informacijama obavlja na kompanijskim dokument management sistemima (između ostalog: Microsoft Sharepoint portal, File Server, Archive Server, Microsoft NAV, Pantheon i dr.). Rukovalac vodi računa da su Zaposleni u obavezi da izradu i obradu podataka, dokumenata i informacija sprovode na kompanijskim računarima i pridruženim storage uređajima, dok je čuvanje poverljivih podataka i dokumenata zabranjeno na istim. Dodatno, podaci se na dokument management i ERP rešenjima čuvaju u okviru predefinisanih struktura lokacija, sajtova i dokument biblioteka koja poseduje predefinisana prava pristupa. Svi kompanijski računari i eksterni storage uređaji su zaštićeni „bitlocker” enkripcijom. Korisnici svim IT servisima pristupaju na osnovu višeslojnog sistema autentifikacije („MFA“) koji kontrolišu sistemi “Microsoft Active Directory” i “Network Access Protection (NAP)”. Pored navedenog, Rukovalac se stara da zaposleni ne koriste proizvoljno određene sisteme, te je internim procedurama zabranjena upotreba privatnih, javnih i cloud računarskih resursa i storage sistema za procese kreiranja, obrade, čuvanja i pristupa podacima, dokumentima i infomacijama. Konačno, Rukovalac periodično sprovodi edukaciju zaposlenih u pogledu bezbednosti korišćenja sistemskih aplikacija.

7.3  Svi obrađivači i/ili drugi primaoci podataka o ličnosti su takođe dužni da primenjuju sve propisane mere zaštite, uskladu sa potpisanim ugovorom sa Rukovaocem i zakonom propisanim standardima i obavezama.

 

8.  Rok čuvanja podataka o ličnosti

8.1  Rukovalac nastoji da podatke čuva u periodu koji je neophodan da se određena, konkretna svrha obrade ostvari, nakon čega se podaci brišu ili čine neprepoznatljivim (mere anonimizacije). Konkretan period čuvanja, odnosno kriterijumi na osnovu kojih je moguće odrediti isti, zavisi od svrhe u koje se lični podaci obrađuju.

8.2  Kada se Podaci o ličnosti obrađuju od strane Rukovaoca na osnovu pristanka, podaci prikupljeni za potrebe ostvarivanja poslovnog kontakta, Rukovalac u tom slučaju čuva Podatke o ličnosti u svojim bazama do opoziva pristanka.

8.3  Podaci prikupljeni putem internet pretraživača i kolačića, čuvaju se u rokovima koje predviđaju kolačići prihvaćeni od strane lica na koje se podaci odnose, a kako je opisano u Politici kolačića Rukovaoca.

8.4  Dodatne informacije o rokovima i načinu čuvanja moguće je pronaći u posebnim obaveštenjima.

 

9.  Dodatne informacije

9.1  Lični podaci prikupljeni putem internet stranice www.tworivers.rs, ne iznose se iz Republike Srbije, izuzev prilikom eventualne upotrebe kolačića treće strane, za šta se Rukovalac ne može smatrati odgovornim. Serveri koji se koriste za transfer podataka nalaze se u okviru zemalja EEA u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite ličnih podataka. Ukoliko se u izuzetnim slučajevima transfer podataka bude obavljao preko servera izvan EEA, za takav transfer podataka vršiće se uz primenjivanje odgovarajućih mera zaštite, u skladu sa zakonom.

9.2  U slučaju potrebe da se lični podaci iznesu u drugu državu, odnosno van teritorije Republike Srbije, prenos će biti učinjen u skladu sa svim pravilima koje propisuje važeći Zakon, uz primenu standardnih ugovornih klauzula propisanih od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

9.3  Davanje podataka od strane lica na koja se podaci odnose nije zakonska, niti ugovorna obaveza, prilikom korišćenja mogućnosti koje pruža internet stranica. Nedavanje traženih podataka kao posledicu može povući jedino nemogućnost uspostavljanja traženog kontakta, neophodnog za dalju komunikaciju na ovaj način, odnosno nemogućnost korišćenja usluga koje su dostupne putem internet stranice www.tworivers.rs.

9.4  Prilikom obrade podataka koji su prikupljeni preko internet stranice Rukovalac ne koristi bilo kakvo automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje lica na koje se podaci odnose.

 

Beograd, 11.03.2022. godine.